1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Ulovlige lån er nu

lovlige - men pas på

Kontrol og risiko i forbindelse med kinesiske

produkters kvalitet og sikkerheden for, at varerne

kommer frem, kræver en særlig betalingsform.

læs side 4-5

I

ndtil årsskiftet var det ulov-

ligt for et selskabs ledelse og

ejere at låne penge i selskabet.

Selskabsloven er nu ændret, så

det siden den 1. januar 2017

har været lovligt. Der er dog

nogle betingelser, der skal være

opfyldt, inden lånet ydes:

 Der skal være fri egenkapital

i selskabets årsrapport

 Beslutningen om udlån skal

træffes af generalforsam-

lingen eller af selskabets le-

delse efter bemyndigelse fra

generalforsamlingen

 Lånet skal ydes på sædvan-

lige markedsvilkår

Et beløb svarende til udlånet

skal bindes på en særlig egen-

kapital-reserve i selskabets

årsrapport.

VÆR

opmærksom på, at

en hovedaktionær, der

låner penge i sit selskab, fortsat

bliver beskattet af lånet, uanset

om lånet er lovligt eller ulov-

ligt efter selskabslovens regler.

Skattereglerne er nemlig de

samme som hidtil. Det er der-

for meget vigtigt at tænke kon-

sekvenserne igennem, inden

du anvender de nye mulighe-

der i selskabsloven.

Gamle lån kan lovliggøres

Ulovlige lån, der er foretaget

inden den 1. januar 2017, kan

i en periode gøres lovlige, hvis

selskabet opfylder nogle be-

tingelser, der i store træk sva-

rer til de ovennævnte. Lovlig-

gørelsen kan ske i perioden fra

den 1. januar 2017 og frem til

det tidspunkt, hvor selskabet

skal indsende årsrapport til

Erhvervsstyrelsen i 2017. En

lovliggørelse ændrer som ud-

gangspunkt ikke på den skatte-

mæssige behandling af den tid-

ligere hævning. I nogle tilfælde

kan det dog have utilsigtede

skattemæssige

konsekvenser

at lovliggøre lånet. Hvis låne-

betingelserne ændres i forbin-

delse med lovliggørelsen, er

der nemlig risiko for, at SKAT

betragter det som etablering af

et nyt lån. Spørg derfor altid din

revisor, inden du anvender de

nye muligheder.

importør med fokus på sikker betaling

”Når jeg anvender PayPal, fryses min

betaling, indtil leverandøren har afsendt

varen til mig. Og vi kan få pengene

tilbage, hvis varens kvalitet ikke er som

aftalt. Det giver bedre sikkerhed, end

hvis vi blot havde overført pengene uden

nogen form for garanti”

Simon Holst, indehaver af

elektroshoppen.dk

få styr på

it-sikkerheden

mangler du penge

på bankkontoen?

2

3

7

kørselsgodtgørelse og

befordringsfradrag

februar 2017

værdifuld viden om økonomi

104779