Din Revisor informerer

brug årsregnskabet aktivt – spar dyre renter pas på skatteregler for rejser og bespisning et tiltrængt generationsskifte læs side 4-5 casper knudsen overtog for to år siden direk- tørstolen i virksomheden altan.dk efter sin far. Det har været to meget turbulente og hektiske år, hvor nødvendigheden af en turn around har været en grundbetingelse, hvis virksomheden skulle overleve og fortsat være succesfuld. huskeliste før nytår Arbejdsgiverbetalt avis er ikke altid skattefri Når medarbejdere modtager en virksomheds- betalt daglig avis, gælder en række vigtige skatteregler. Hvis du er hovedaktionær, kan der gælde andre regler. A rbejdsgiverbetalt avis le- veret til medarbejderens bopæl er omfattet af vigtige skatteregler. Først og frem- mest skelner SKAT imellem, hvorvidt en virksomhedsbe- talt avis er den eneste dagli- ge avis, som medarbejderens husstand abonnerer på. Daglig avis i forvejen Hvis medarbejderens hus- stand abonnerer på en dag- lig avis, anser SKAT den ar- bejdsgiverbetalte avis – altså avis nummer to – for modta- get af arbejdsmæssige årsa- ger. Værdien af avis nummer to ansættes til 0 kroner i re- lation til bagatelgrænsen og er altså 100 procent skattefri. Arbejdsgiveren skal ikke ind- berette avisen til SKAT. Ikke daglig avis i forvejen Hvis medarbejderens hus- stand ikke selv holder avis, ansætter SKAT værdien af fri avis til den faktiske udgift. Værdien af fri avis tæller med ved opgørelsen af, om baga- telgrænsen på 6.100 kroner (2018-niveau) er overskredet. Hvis værdien af fri avis sam- men med andre arbejdsrela- terede goder holder sig under bagatelgrænsen, kan med- arbejderen skattefrit mod- tage fri avis, og hverken ar- bejdsgiver eller medarbejder skal indberette noget. Hvis medarbejderen overskrider bagatelgrænsen, skal medar- bejderen betale skat af hele værdien. Arbejdsgiver skal ikke indberette noget. Med- arbejderen har altså selv an- svaret for, at værdien indgår på selvangivelsen. Anden målestok for hoved­ aktionærer Hvis du er hovedaktionær, skal du altid spørge din revi- sor til råds, idet der eventu- elt kan være andre regler end dem, der gælder for lønmod- tagere. ”Da jeg sagde ja, var jeg udmærket klar over, at virksomheden stod i krise til halsen, og at noget radikalt måtte gøres. I forhold til vores leverandører måtte vi lægge os fladt ned og bede om årsrabatter og forlængede betalingsfrister. Vi har altid været loyale over for vores leverandører, og vi mødte stor velvilje, nu hvor vi havde allermest brug for det”. Casper Knudsen, adm. dir. altan.dk 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=