Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Årsregnskabsloven er ændret Folketinget har vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne kan få betydning for din virksomheds årsrapport. DE fleste virksomheder kan fortsætte med at aflægge årsrappor- ten somhidtil, men på enkelte områder kan det være nødvendigt for nogle virksomheder at ændre regnskabspraksis. Det afhæn- ger af, hvilken konkret regnskabspraksis din virksomhed hidtil har anvendt. Eksempelvis er det ikke længere tilladt at anvende den såkaldte nettometode, når en delvist indbetalt selskabska- pital præsenteres i årsregnskabet. Der er også enkelte nye note- krav, som din virksomhed skal være opmærksom på, eksempel- vis hvis I regulerer investeringsejendomme til dagsværdi. På nogle områder giver årsregnskabsloven nye valgmuligheder, som I frivilligt kan vælge. Eksempelvis kan visse nye internatio- nale regnskabsstandarder anvendes, herunder standarden om leasing, som du kan læse mere om på side 3 i dette blad. I kan allerede anvende årsregnskabslovens ændrede regler, hvis jeres regnskabsår sluttede den 31. december 2018. I skal anvende reg- lerne for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 og frem- efter. Frister for indberetning af selvangivelser driver du selvstændig personlig virksomhed, eller har du begrænset skattepligt, er fristen for at selvangive din indkomst for indkomståret 2018 den 1. juli 2019. Driver du virksomhed i selskabs- form, er selvangivelsesfristen den samme for selskaber med kalenderregnskabsår for 2018. Det er vigtigt at overholde fristen, da det ellers kan medføre et skattetillæg på op til 200 kroner for hver dag, fristen overskrides. Kontakt din revisor, som kan bistå med indberetningen. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 12. februar 2019. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 25.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Indbetaling af acontoskat senest den 20. marts driver du virksomhed i selskabsform, skal du være opmærksom på, at fristen for indbetaling af 1. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2019 er den 20. marts 2019. Ønsker du at betale frivillig acontoskat ud over den ordinære rate, skal du indberette dette først via TastSelv Erhverv. Husk at tjekke din forskudsopgørelse for 2019 HVIS ikke du har gjort det endnu, er det en god ide at løbe din forskudsregistrering for 2019 igennem. Dette kan være særlig rele- vant, hvis du har en personlig virksomhed, der har svingende resultater. Det er også relevant, hvis du eksempelvis har ændrin- ger i rente- og pensionsindbetalinger el- ler kørselsforhold. Forskudsregistreringen bliver automatisk dannet på baggrund af selvangivelsen for 2017 og forskudsopgø- relsen for 2018. Derfor er det altid en god idé at tjekke forskudsregistreringen for at sikre, at indkomstforholdene for 2019 står mål med forventningerne. Kontakt even- tuelt din revisor, der kan guide dig igen- nem, så du undgår eventuelle restskatter. Fra personlig virksomhed til selskab HVIS du går med planer om skattefrit at omdanne din personlige virksomhed til et selskab med virkning fra den 1. januar 2019, skal dette ske senest den 30. juni 2019. Dette gælder, hvis årsregnskabet for din virksomhed har fulgt kalenderåret 2018. Det er vigtigt, at du kontakter din revisor i god tid, så relevante dokumenter kan gøres klar til omdannelsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=