Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Udokumenteret kørselsgodtgørelse kan blive dyrt Husk varedeklarationen: Anvendt regnskabspraksis Det kan få skattemæssige kon- sekvenser, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbej- deres faktiske kørsel. Der er i 2019 sket en markant stigning i antallet af helt små selskaber, der aflægger årsrapport efter de særlige regler for mikrovirksomhe- der – fra cirka 2.700 årsrapporter i hele 2018 til cirka 16.000 per 1. juni 2019. Med de særlige mikroregler kan selskaber undlade at beskrive den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten, og det kan skabe usik- kerhed hos regnskabsbrugerne. NÅR din medarbejder anvender egen bil til erhvervsmæssig kørsel, kan du udbeta- le skattefri kørselsgodtgørelse. Det er dog en betingelse, at du fører en effektiv kon- trol med, at udbetalingerne også stem- mer overens med den faktiske kørsel. Hvis du ikke fører en effektiv kontrol, er konsekvensen, at medarbejderen bliver skattepligtig af de udbetalte kørselsgodt- gørelser, da de vil blive anset som løn- udbetalinger. Hvis du har udvist forsøm- melighed, kan du som arbejdsgiver også risikere at skulle hæfte for manglende in- deholdelse af A-skat og AM-bidrag. Det er derfor vigtigt, at du fører kontrol og kan dokumentere dette ved eksempel- vis at sætte en underskrift eller et stem- pel på bogføringsbilaget eller ved at god- kende bilaget elektronisk. Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse kræver også, at medarbejderen er ansat og modtager løn. Ved udbetalingen skal der udfyldes et bogføringsbilag, som gør det muligt at føre kontrol med, om reglerne for ud- betalingen er overholdt. Dette bilag skal blandt andet indeholde oplysninger om antal kørte kilometer, kørslens formål og destination. Medarbejdere kan med for- del løbende føre en kørebog, som doku- menterer dette. BESKRIVELSEN af anvendt regnskabsprak- sis er en slags varedeklaration på årsregn- skabet. Det er her, man kan læse, efter hvilke principper og metoder de væsent- ligste regnskabsposter er opgjort. Det er også her, man kan læse, hvis virksomhe- den har ændret sin regnskabspraksis. I små selskaber er den anvendte regn- skabspraksis ofte ukompliceret, og som regnskabsaflægger synes ledelsen måske ikke, at det er en særlig vigtig del af års- rapporten. Når den anvendte praksis ikke fremgår af årsrapporten, kan det være vanskeligt for regnskabsbrugerne at gen- nemskue årsrapportens beløb og dan- ne sig et indtryk af selskabets resultater og økonomiske formåen. Det skaber en unødig usikkerhed, og det kan i værste fald koste på virksomhedens bundlinje, da pengeinstitutter og samhandelsparter ofte ikke bryder sig om usikkerhed. Ledelsen bør derfor være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis den overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 20. august 2019. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 Mikroselskaber Mikroselskaber er selskaber, der i to år i træk ikke overskrider to af følgende størrelser: • Nettoomsætning: 5,4 millioner kroner • Balance: 2,7 millioner kroner • Antal ansatte: 10 Mikroreglerne kan ikke anvendes af holdingvirksomheder, investeringsvirksomheder og virksomheder, der har renteswaps eller andre afledte finansielle instrumenter.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=