Din Revisor informerer

crowdfunding: en halv million på to timer læs side 4-5 for ikke så længe siden havde Blue North et akut behov for at låne en halvmillion kroner til en inve- steringsmulighed i forbindelsemed et sjællandsk vandforsyningsanlæg. Feriepenge skal opgøres konkret Den nye ferielov indebærer, at virksomheder skal opgøre hver enkelt medarbejders restferie og i års- regnskabet indregne en feriepengeforpligtelse for medarbejdere, der får løn under ferie. Den summari- ske metode kan ikke længere anvendes. H idtil har den summari- ske metode ofte været anvendt, når virksom- heder har opgjort feriepenge- forpligtelser i årsregnskabet og i skatteopgørelsen. Me- toden indebærer, at medar- bejderens årsløn ganges med skattemyndighedernes sats for feriepengeforpligtelser. Satsen er som udgangspunkt 12 procent, men varierer fra 10,5 til 15,5 afhængigt af, hvilken dato virksomhedens regnskabsår slutter. Da bereg- ningen foretages ud fra skat- temyndighedernes fastsatte satser, afspejler den summa- riske metode ikke de faktiske forhold for de enkelte medar- bejdere i virksomheden. Nu skal du i stedet anvende den konkrete metode Med den nye ferielov er det ikke længere muligt at anven- de den summariske metode, hverken i årsregnskabet eller i skatteopgørelsen. Fremover skal feriepengeforpligtelser opgøres konkret for hver en- kelt medarbejder, der får løn under ferie. Den konkrete metode indebærer, at medar- bejderens årsløn og pension m.v. omregnes til et gennem- snitligt vederlag per dag. Det- te beløb ganges med det antal restferiedage, som medarbej- deren har til gode på balance- dagen. Den konkrete metode afspejler således de faktiske forhold for de enkelte medar- bejdere. Fortsættes side 6 ” To timer. Vi var virkelig overraskede. Det tog ikke længere tid at rejse en halv million kroner. Vi kunne se, at der virkelig var rift omprojektet. Nogle havde først lagt 1.000 eller 2.000 kroner, men kunne se, at det gik så hurtigt, at de hævede låneandelene til 5.000 kroner. Så nu står vi med et lån, som vi skal betale seks procent i rente af. Et lån, somkom lynhurtigt i stand, og somnu betyder, at vi får noget mere forretning” Thomas Franck, direktør i Blue North huskeliste før nytår 2 hold debitorer i kort snor 3 visse e-mails skal krypteres 6 DIN REVISOR INFORMERER har i de seneste to numre bragt artikler om den nye ferielov. I føljetonens tredje artikel kan du her læse om metoder til opgørelse af virksomhedens ferie- pengeforpligtelse. 4. kvartal 2019 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=