Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Pas på A-skatten ved konkurser Nye initiativer mod sort arbejde Normalt hæfter du som hovedak- tionær ikke for dit selskabs forplig- telser, hvis selskabet går konkurs. I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen dog forfølge dig personligt. En ny lov kan pålægge virksomheder at føre elektronisk logbog over beskæftigede i virksomheden i stedet for den nuværende papirba- serede logbog. Den nye lov kan også betyde, at virksomheder bliver pålagt at bruge et anerkendt lønsystem som led i bekæmpelsen af sort arbejde. NÅR dit selskab udbetaler løn, skal selska- bet tilbageholde A-skat og AM-bidrag. Disse beløb skal indbetales til Skattesty- relsen. Hvis dit selskab går konkurs uden at have afregnet A-skat og AM-bidrag, kan du risikere at skulle hæfte for disse beløb, der vedrører din egen eller dine eventuel- le nærtståendes A-skat og AM-bidrag. Personlig hæftelse for A-skat og AM-bi- drag kan kun komme på tale, hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet. Den personlige hæftelse kan også ramme dine nære pårørende, hvis de har været ansat i selskabet. Forældet efter tre år Der er dog grænser for, hvor langt Skatte- styrelsen kan gå tilbage. Landsskatteret- ten har i en ny kendelse fastslået, at krav om personlig afregning af A-skat er om- fattet af den almindelige forældelsesfrist på tre år. Retten har endvidere fastslået, at forældelsesfristen allerede løber fra det tidspunkt, hvor der afsiges konkursdekret mod dit selskab og ikke først fra selska- bets endelige opløsning, som Skattesty- relsen ellers havde argumenteret for. NU skal det være slut med snyd med dag- penge og manglende indeholdelse af A- skat. Folketinget har vedaget en lov, som giver Skatteforvaltningen ekstra mulig- hed for at kontrollere virksomheder, som er under mistanke om at beskæftige per- soner, der arbejder sort og dermed und- lader at betale skat. Det betyder i praksis, at hvis Skatteforvaltningen mistænker, at eksempelvis en restaurant har medarbej- dere, der ikke er registreret som ansatte og bliver aflønnet sort, kan Skatteforvalt- ningen pålægge virksomheden enten at føre en elektronisk logbog eller benytte et anerkendt lønadministrationssystem. Elektronisk logbog I dag kan virksomheder blive pålagt at føre en papirbaseret logbog, men fra 1. juli 2020 bliver pålægget erstattet af en elektronisk logbog. Virksomheden skal allerede efter tre hverdage, fra de har modtaget et skriftligt pålæg om logning, påbegynde logningen af medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden. På- buddet varer 12 måneder ad gangen, og der skal være oplysninger om dato, navn, cpr-nummer, lønbeløb til den ansatte samt daglig start- og forventet sluttids- punkt for arbejdsdagen. Anerkendt lønsystem Som noget nyt kan Skatteforvaltningen desuden pålægge virksomheder at be- nytte et anerkendt lønadministrations- system, såsom Danløn og Dataløn, der er registreret som leverandør af lønad- ministrationsydelser. Virksomhederne kan indsende bemærkninger til Skatte- forvaltningen, inden de bliver tvunget til at bruge et anerkendt lønsystem, og en tidsfrist til brug af et anerkendt lønsystem vil formentlig fremgå af Skatteforvaltnin- gens afgørelse om eventuel brug af et an- erkendt lønsystem. Det er virksomheden selv, der skal betale udgiften til lønsyste- met. Den elektroniske logbog og muligheden for at blive pålagt brug af et eksternt lø- nadministrationssystem gælder fra den 1. juli 2020. din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 11. november 2019. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i ge- nerelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Jan Wie oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=