Din Revisor informerer

7 1. KVARTAL 2020 Ulovlige lån er ren hvidvask Der er stadig risiko for bøder og skattesmæk, når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i øvrigt sammen- blander den private økonomi med selskabets. Nu anses ulovlige lån desuden som hvidvask. hvidvask Hvidvasksekretariatet Hvidvasksekretariatet er en offent- lig efterretningsenhed, der scree- ner modtagne underretninger fra eksempelvis pengeinstitutter, ad- vokater og revisorer og videresen- der de relevante underretninger til skatteforvaltningen, politikredsene, SØIK eller andre myndigheder. E rhvervsstyrelsen har slået fast, at et selskabs ulovlige udlån til ejere el- ler ledelse er omfattet af begrebet hvidvask af penge. Ved udlånet modtager selskabets ejere eller ledelse midler, der er opnået ved en strafbar overtrædelse, nemlig det ulovlige lån, og dermed er lå- net omfattet af begrebet hvidvask i hvid- vaskloven. Dette indebærer blandt andet, at selskabets revisor skal underrette Hvid- vasksekretariatet, når revisoren konstate- rer, at et selskab har sådanne ulovlige ud- lån. Faktisk er det tilstrækkeligt, at revisor blot har en mistanke, der ikke kan afkræf- tes. Underretningspligten gælder principielt alle konstaterede ulovlige udlån, uanset om lånet er tilbagebetalt eller på anden vis bragt til ophør, når selskabet aflæg- ger årsrapport. Det gælder også, uanset om revisoren eventuelt omtaler eller tid- ligere har omtalt ledelsens ansvar i en revisionspåtegning på selskabets årsrap- port. Det er uden betydning, om lånet har skattemæssige konsekvenser for ka- pitalejeren. En overtrædelse af skattelovgivningen kan i andre situationer også indebære, at revisor skal underrette Hvidvasksekre- tariatet om overtrædelsen. Eksempelvis hvis ejerens private omkostninger til fe- rierejser og fester uretmæssigt posteres som omkostninger i virksomheden. Underretningspligten efter hvidvasklo- ven gælder for godkendte revisorer, uan- set hvilke opgaver revisoren udfører for virksomheden, eksempelvis revision, regnskabsopstilling og skattemæssig råd- givning. Eksterne bogholdere, skatteråd- givere og ikke-godkendte revisorer har samme pligt til at underrette Hvidvaskse- kretariatet efter reglerne.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=