Din Revisor informerer

økonomien i stram snor læs side 4-5 carstenhøiberg har været direktør i CopenhagenSen- sor Technology siden2015. Hanser det somenaf sine vigtigsteopgaver at holdeøkonomien i stramme tøjler og følger derfor tæt udviklingen i både indtægter ogudgifter. Midt i en coronatid generalforsamling i flere former 3 fradrag for svig 6 vennetjenester uden skat 7 ”Direktionen rapporterer månedligt til bestyrelsenmed opfølgninger i forhold til budget. Derudover laver direktionen 14 da- ges intern rapportering, hvor tallene bliver korrigeret, hvis der eventuelt kommer nye, store ordrer eller uforudsete udgifter. Vi kører det ret stramt. Vi tjekker helt ned til hver konto, hvad der sker af afvigelser. Det gør vi løbende.” Carsten Høiberg, administrerende direktør i Copenhagen Sensor Technology A/S F oråret 2020 har væ- ret forskelligt fra alle andre tidligere forår. Den altomfattende coronavirus har haft et fast greb om sundhedsmyndighe- der verden over. Hvad de lang- sigtede konsekvenser for ver- densøkonomien bliver, er det endnu for tidligt at sige noget konkret om, men at store dele af erhvervslivet også har været inficeret af denne virus, her- sker der ingen tvivl om. Danmark har heller ikke væ- ret det samme siden midten af marts 2020, da store dele af nationen lukkede ned. Dansk erhvervsliv og særligt aktører- ne inden for oplevelsesøko- nomien har mærket en mar- kant nedgang i kunder, besøg og omsætning. Store dele af restaurations-, hotel- og rejse- branchen har stået helt stille, og generelt er mange danske virksomheder ramt på øko- nomien, særligt i forhold til mangel på likviditet. I bestræbelserne på at afbø- de virkningerne af corona- krisen har Folketinget vedta- get en række initiativer, som er målrettet erhvervslivet og arbejdsmarkedet. Centralt i disse bestræbelser har været lanceringen af hjælpepakker med kompensationsordnin- ger, garantier, udsættelse af momsbetalinger og indsen- delsesfrister. I dette nummer har redaktio- nen valgt ikke at have fokus på disse hjælpepakker og centra- le initiativer. Redaktionen er fuldt bevidst om, at disse hjæl- pepakker i høj grad har stor relevans for virksomhederne, men dels er hjælpepakkerne ret omfattende, dels kan vi ri- sikere at udsende forældede artikler, fordi opdateringer og nye initiativer iværksættes. Opfordringen skal lyde, at det er en rigtig god idé at indgå en dialog med din revisor, hvor I sammen kan kortlægge, hvor- dan din virksomheds økono- mi ser ud i fremtiden i forhold til blandt andet likviditet, budgetter og nye betalingsfri- ster til skat. 2. kvartal 2020 104779

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=