Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 corona Corona og kompensationsordninger DENNE artikel handler om kompensationsordninger, der kan være med til at hjælpe din virksomhed igennem følgerne af ud- bruddet af COVID-19 blandt andet med ansøgningsfrister og frister for indsendelse af faktiske oplysninger. Artiklen dækker ikke alle ordninger eller muligheder for afhjælpning af omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Enkelte ordninger kan være forlænget, nye ordninger kan være aftalt. Redaktionen på denne side er afsluttet den 13. august 2020. Kompensationsordning for faste omkostninger ANSØGNINGSFRISTEN for kompensations- ordningen for faste omkostninger er for- længet til den 30. september 2020. Kom- pensationsperioden er maksimalt fra og med den 9. marts til og med den 8. juli 2020. Har din virksomhed opnået kom- pensation efter denne ordning, skal du se- nest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning og virksomhedens faktiske faste omkost- ninger mv. til Erhvervsstyrelsen til brug for endelig opgørelse og eventuel efterregu- lering af den udbetalte kompensation. Midlertidig ogmålrettet kompensati- onsordning for faste omkostninger DER er etableret en ny ordning: Midlerti- dig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger. Ansøgningsfristen er den 30. september 2020. Kompensati- onsperioden er maksimalt fra og med den 9. juli til og med den 31. august 2020. Mål- gruppen for ordningen er snævrere end for den almindelige kompensationsord- ning for faste omkostninger. Har din virk- somhed opnået kompensation efter den- ne ordning, skal du senest den 8. februar 2021 indsende en opgørelse over den fak- tiske omsætning og virksomhedens fak- tiske faste omkostninger mv. til Erhvervs- styrelsen til brug for endelig opgørelse og eventuel efterregulering af den udbetalte kompensation. Kompensationsordninger for selvstændige, freelanceremv. ANSØGNINGSFRISTEN udløb den 31. august for ordningerne dækkende kom- pensationsperioden maksimalt fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020. Har du eller din virksomhed op- nået kompensation efter en af disse ord- ninger, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det fak- tiske omsætningstab, B-indkomsttab mv. til Erhvervsstyrelsen til brug for endelig opgørelse og eventuel efterregulering af den udbetalte kompensation. Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelanceremv. DER er etableret nye ordninger: Midlertidi- ge kompensationsordninger for selvstæn- dige, freelancere mv. Ansøgningsfristen er den 30. september 2020. Kompensa- tionsperioden er fra og med den 9. juli til og med den 8. august 2020. Målgruppen for ordningerne er de samme som for de foranstående kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. Har du eller din virksomhed opnået kompensation ef- ter en af disse ordninger, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab, B-ind- komsttab mv. til Erhvervsstyrelsen til brug for endelig opgørelse og eventuel efterre- gulering af den udbetalte kompensation. Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelanceremv. DER er etableret nye ordninger: Midler- tidige kompensationsordninger for sæ- sonafhængige selvstændige, freelancere din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og SMV-chef Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, faglig chef Redaktionen er afsluttet den 13. august 2020. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Brimas A/S oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 I skrivende stund er der indgået en politisk aftale om, at lønmodtagerne skal kunne få udbetalt, hvad der svarer til tre ugers feriepenge allerede i oktober 2020. Den politiske aftale ændrer ikke på, at virk- somheden enten skal indbetale feriepengene til fonden eller selv administrere feriepengene. Fortsat fra forsiden

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=