Din Revisor informerer

3 3. KVARTAL 2020 tab på debitorer Når kunderne ikke betaler fakturaen Mange virksomheder oplever i øjeblikket, at kunderne er hårdt pres- set på likviditeten, og nogle virksomheder må måske endda sige farvel til tilgodehavender, som er umulige at inddrive. I denne artikel får du en opsummering af reglerne for opgørelse af tab på debitorer ud fra regnskabs-, skatte- og momsmæssige forhold. NÅR du skal opgøre tab på debitorer, skal du skelne mellem de regnskabsmæssige, de skattemæssige og de momsmæssige forhold. De regnskabsmæssige forhold Når du i regnskabet skal opgøre værdien af dine debitorer, vil det ofte ske på ba- sis af et kvalificeret skøn. En del af vurde- ringen vil være overvejelser i forbindelse med usikkerheden om, hvorvidt de fak- turerede salg rent faktisk bliver betalt. Du skal opgøre dit tilgodehavende hos debi- torerne ved at tage udgangspunkt i den nominelle værdi. Men du skal nedskrive tilgodehavendet, hvis du forventer tab på debitorerne. Disse tab på debitorer kom- mer til udtryk som en omkostning i din virksomheds årsregnskab, men er ikke nødvendigvis et udtryk for det tab, som du skattemæssigt kan fratrække. De skattemæssige forhold Du opnår skattemæssigt fradrag for tab på debitorer på det tidspunkt, hvor du konstaterer tabet. Men der gælder for- skellige regler afhængigt af, om beløbet overstiger 3.000 kroner inklusive moms per debitor eller ej. Hvis du skal have skattemæssigt fradrag for et tab over 3.000 kroner, kræver skat- temyndighederne, at beløbet har været forsøgt inddrevet af en ekstern inkasso- virksomhed eller advokat, og at denne vurderer, at tilgodehavendet er tabt. Hvis dette ikke er tilfældet, kræver skattemyn- dighederne en insolvenserklæring fra de- bitoren eller dokumentation for forgæves fogedforretning. Hvis din kunde er gået konkurs, er det kuratorens erklæring om størrelsen af den forventede dividende, der afgør, hvor meget du kan få i fradrag. For tab under 3.000 kroner er det ikke en betingelse, at tilgodehavendet skal være forsøgt inddrevet af en uafhængig in- kassovirksomhed eller en advokat. Det er sædvanligvis tilstrækkeligt, at du selv forgæves har rykket kunden for betaling. Skattemyndighederne forventer dog, at forretningsforholdet med kunden er op- hørt, hvis tabet skal være fradragsberetti- get skattemæssigt. Reglerne gælder både personlige virk- somheder og selskaber. Dog har selskaber mulighed for at anvende et lagerprincip for opgørelsen af debitorer, hvilket med- fører, at selskaber under visse betingelser kan regulere skattefradraget løbende. De momsmæssige forhold For virksomheder, der fakturerer salg med moms, er der ligeledes mulighed for at tilbageføre momsdelen på det fakture- rede salg, som er gået tabt på tilgodeha- vender. Der følger som hovedregel sam- me betingelser som for de skattemæssige forhold. Kontakt din revisor, hvis du har brug for rådgivning og bistand i forbindelse med tabsopgørelsen på dine debitorer. mv. Ansøgningsfristen er den 30. sep- tember 2020. Kompensationsordnin- gerne gælder for perioden fra og med den 1. maj til og med den 31. august 2020. Målgruppen for ordningerne er den samme som for de ovenstående kompensationsordninger for selv- stændige, freelancere mv., dog med krav om, at den selvstændige, free- lancer mv. skal være sæsonafhængig. Det betyder helt overordnet, at du skal have en gennemsnitlig omsæt- ning i maj-juni eller juni-august, som normalt er minimum 50 procent hø- jere end den gennemsnitlige måned- lige omsætning over hele året. Har du eller din virksomhed opnået kom- pensation efter en af disse ordninger, skal du senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det fak- tiske omsætningstab, B-indkomsttab mv. til Erhvervsstyrelsen til brug for endelig opgørelse og eventuel efter- regulering af den udbetalte kompen- sation. Lønkompensationsordningen ANSØGNINGSFRISTEN for lønkom- pensationsordningen er forlænget til den 20. september 2020. Kompensa- tionsperioden er forlænget til mak- simalt fra og med den 9. marts til og med den 29. august 2020. Har din virksomhed opnået lønkompensati- on, skal du senest seks måneder efter ophøret af kompensationsperioden indsende supplerende dokumentati- on til Erhvervsstyrelsen. Erhvervssty- relsen skal bruge dokumentation til at sikre, at din virksomhed var berettiget til kompensation.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=