Din Revisor informerer

3 4. KVARTAL 2020 nytårsliste Huskeliste før nytår Husk den lange række deadlines og frister per 31. december 2020, især hvis din virk- somhed har kalenderregnskabsår. Hjælp dig selv og din virksomhed med at få styr på nogle af opgaverne i god tid, så du kan nyde julen og nytåret med ro i maven. HVIS du har regnskabsafslutning den 31. december 2020, har din revisor måske al- lerede sendt en materialeliste, som du kan tage udgangspunkt i, når du skal afslutte året. Ellers kan du få inspiration i neden- stående. TÆL VARELAGERET OP Har din virksomhed et varelager, skal du hu- ske at optælle det ved udgangen af regn- skabsåret. Denne optælling danner blandt andet grundlaget for værdiopgørelsen på varelageret, så den afspejler værdien så nøj- agtigt som muligt på balancedagen. Det er en god idé, at du skriver opgørelsesmeto- de og beregninger ned og har kopier af ind- købsfakturaer og lignende klar, så du kan dokumentere varelagerets værdi. GENNEMGÅ DINE DEBITORER Har du debitorer, er det en god ide at løbe dem igennem på statusdagen. Dette kan blandt andet bestå i at gennemgå forfalds- datoer på debitorer, herunder hvorvidt der er rykket for eventuelle forfaldne debito- rer, som ikke har betalt til tiden. KØB AF DRIFTSMIDLER I 2020 Hvis din virksomhed skal have skattemæs- sigt fradrag for driftsmidler i 2020, skal de være leveret og klar til brug inden årets udgang. Det er ikke nok at have bestilt og eventuelt forudbetalt det nye driftsmiddel. Din virksomhed kan få skattemæssigt straksfradrag for småanskaffelser på mak- simalt 14.100 kroner per anskaffelse eks- klusive moms, når du er momspligtig. Det vil eksempelvis sige, at en betonskæ- rer købt i marts 2020 for 9.999 kroner, og en kompressor købt i december 2020 til 10.900 kroner, begge giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2020. Vær dog opmærksom på, at anskaffelser, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer bli- ve anset for ét driftsmiddel, uanset om de er købt samlet eller hver for sig i løbet af 2020. Det samme gælder forbedringsud- gifter, der knytter sig til aktiver, der er be- stemt til at fungere samlet. Hvis den sam- lede anskaffelsessum overstiger 14.100 kroner, kan det fulde beløb ikke fratrækkes i købsåret, men kan afskrives skattemæs- sigt med op til 25 procent af saldoen for de samlede driftsmidler. KØRSEL MED BLANDET BENYTTET BIL Hvis du som selvstændig erhvervsdriven- de benytter din private bil erhvervsmæs- sigt, kan du enten fratrække de faktiske udgifter med den erhvervsmæssige andel eller fratrække de kørte erhvervsmæssige kilometer med de fastsatte satser for skat- tefri kørselsgodtgørelse. Du skal holde styr på kilometerregnskabet i en kørebog af hensyn til dokumentationen over for Skat- testyrelsen. Det er vigtigt, at kørebogen bliver ajourført løbende. SKATTEFRI GAVER TIL DINE MEDARBEJ­ DERE Du kan som udgangspunkt give hver af dine medarbejdere skattefrie julegaver til en værdi af maksimalt 900 kroner i 2020. Vær opmærksom på, at skattefriheden kun gælder såkaldte naturaliegaver, og at kontanter og egentlige gavekort ikke er omfattet af skattefriheden, men skal ind- komstbeskattes hos medarbejderne. Husk i øvrigt, at hver medarbejder kun kan mod- tage personalegaver for samlet 1.200 kro- ner om året uden at skulle beskattes. Så- fremt du ikke giver medarbejderne andre gaver i løbet af året, kan du derfor give skattefri julegaver til en værdi af maksi- malt 1.200 kroner. GAVER TIL NÆRTSTÅENDE Du har mulighed for at give dine nærtbe- slægtede en årlig skatte- og afgiftsfri gave på 67.100 kroner. Tal med din revisor om, hvem og hvordan du kan begunstige dine nærtbeslægtede og andre nære. INDEFROSNE FERIEPENGE Har du ansatte, der er berettiget til ferie- penge, skal du være opmærksom på, at feriepenge i indefrysningsperioden 1. sep- tember 2019 til 31. august 2020 skal ind- berettes senest den 31. december 2020. I løbet af det nye år skal du tilkendegive, hvorvidt din virksomhed ønsker at be- holde feriepengene og selv administrere dem, da de ellers skal afregnes efterføl- gende til Feriefonden. FERIEPENGEFORPLIGTELSE Feriepengeforpligtelsen til ansatte, der af- holder ferie med løn, vil som følge af sam- tidighedsferie være noget lavere ved ud- gangen af 2020 i forhold til 2019. Men vær opmærksompå, at hvis du aflægger årsregn- skab efter årsregnskabsloven, så skal opgø- relsen udarbejdes efter den konkrete meto- de. Kontakt din revisor for hjælp hertil. SKAT – SKAT IKKE Hvis du driver din virksomhed i person- ligt regi, bliver din skat beregnet med ud- gangspunkt i virksomhedens overskud. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end forventet ud fra din forskudsop- gørelse, skal du sandsynligvis betale rest- skat. Hvis du allerede nu ved, at du får en restskat, kan det, afhængigt af din økono- miske situation, være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale renter til Skattestyrelsen. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af rest- skatten. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter din revisor, inden du indbetaler et frivilligt beløb til Skattestyrelsen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=