Din Revisor informerer

DIN REVISOR INFORMERER 2 nyt og nyttigt Genstartskapital kan hjælpe dig ud af krisen Det bliver lettere at omregistrere et IVS FOLKETINGET vedtog i december 2020 regler, der gør det let- tere at omregistrere et iværksætterselskab (IVS) til et anpartssel- skab (ApS). Du kan nu omregistrere dit IVS til et ApS ved blot at forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner og ændre selskabets vedtægter. Du kan forhøje kapitalen ved eksempelvis at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet. Fristen for at omregistrere et IVS er samtidig forlænget med seks måneder til den 15. oktober 2021. Bemærk: De nye regler kan dog først anvendes, når Erhvervsmi- nisteren sætter reglerne i kraft med en bekendtgørelse. Fortsat mulighed for elektronisk general­ forsamling Folketinget har i december 2020 vedta- get, at det også i 2021 er muligt for selska- ber at afholde elektronisk generalforsam- ling, hvis det er nødvendigt på grund af COVID-19. FOLKETINGET har vedtaget at etablere en Genstartsfond, som har til formål at sikre, at sunde virksomheder med midlertidigt be- hov for kapital kan komme godt ud på den anden side af corona- krisen, når hjælpepakkerne slutter. Vækstfonden tilbyder gen- startskapital på markedsmæssige vilkår og har særligt fokus på mindre, nye virksomheder og virksomheder med op til 1.500 ansatte, især inden for underholdnings- og turismebranchen. For at modtage hjælp er det et krav, at virksomheden har en holdbar forretningsmodel og dermed gode chancer for at over- leve ved tilførsel af kapital. Driver du en virksomhed af denne type, og opererer din virk- somhed inden for eksempelvis turisme, sports- og underhold- ningsbranchen, food service eller transport har du mulighed for at opnå hjælp til finansiering i form af egenkapitalinvesteringer og egenkapitallignende finansiering via Vækstfonden. For at opnå finansiering skal Vækstfonden vurdere, at din virk- somhed har gode chancer for at overleve og har solide vækstper- spektiver. Læs mere på Vækstfondens hjemmeside om de nær- mere praktiske forhold. Læs mere om dine muligheder på www.vf.dk din revisor informerer udgiver fsr – danske revisorer Kronprinsessegade 8 dk -1306 København K redaktion Jan Wie, eMBA, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og SMV-chef Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud. Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, faglig chef Louise Egede Olesen, cand.jur., chefkonsulent Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2021. Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. In- formationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. © fsr – danske revisorer design og layout Mattias Wohlert tryk Specialtrykkeriet arcorounborg foto Nils og Daniel Wegener oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca. 12.000 eksemplarer. issn 2246-1698 RIGTIG mange selskaber skal afholde ordinær gene- ralforsamling i løbet af foråret 2021. Det kan være hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlingen uden fysisk fremmøde, fordi der stadig er risiko for coronasmitte og i skrivende stund et forbud mod at samle et større antal personer i samme lokale. Indtil den 31. december 2020 gjaldt nogle midler- tidige regler om elektronisk generalforsamling, forlængede indsendelsesfrister for selskabers års- rapporter og forlængede frister på andre områder inden for selskabsretten. Disse regler blev automa- tisk ophævet den 1. januar 2021. Muligheden for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsam- ling er dog videreført, og alle selskaber kan benytte sig af muligheden, uanset hvordan det enkelte sel- skab er påvirket af COVID-19-situationen. Selskabets centrale ledelsesorgan kan derfor be- slutte at afholde en elektronisk generalforsamling – også selvom selskabets generalforsamling ikke på forhånd har besluttet dette og indskrevet det i ved- tægterne. Den generelle mulighed ophører automatisk den 31. december 2021, medmindre Folketinget forin- den har besluttet at forlænge ordningen yderligere.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=