Din Revisor informerer

3 1. KVARTAL 2021 skat Har dit selskab behov for likviditet? Hvis dit selskab er økonomisk trængt, har du blandt andet mulighed for enten selv at træde til eller at indgå en tvangsakkord. Kapitalindskud kan være en god idé. G enerelt gælder, at når et sel­ skab låner penge, vil kreditoren være skattepligtig af renteind­ tægterne, og selskabet vil have fradrag for renteudgifterne. Hvis selska­ bet ikke kan betale lånet tilbage, og kre­ ditoren erklærer pengene for at være tabt, har kreditoren mulighed for at få fradrag for tabet. Vælger du som kapitalejer at indskyde li­ kviditet i dit selskab i form af et lån, bør du være opmærksom på, at disse regler ikke gælder. Da der er tale om et udlån til et selskab, hvor du selv er hovedaktionær, har du ikke mulighed for at få fradrag for et udlånt beløb, som er tabt. Det betyder, at hvis dit selskab erklæres konkurs, vil det ikke være muligt at få fradrag for de tabte penge. Kapitalindskud kan være en god idé Vælger du i stedet at indsætte pengene som kapitalindskud i selskabet, har du mulighed for at fradrage indskuddet. Væl­ ger du denne model, udsteder selskabet nye aktier eller anparter, og her kan du få fradrag for dit eventuelle tab på kapi­ talandelene, hvis dit selskab senere bli­ ver erklæret konkurs. Hvis du ønsker at sælge kapitalandelene, skal du være op­ mærksom på, at du vil blive beskattet af en fremtidig gevinst. Tvangsakkord kan også være en mulighed Hvis dit selskab er i krise, kan en tvangs­ akkord være en løsning på at redde dit selskab. En tvangsakkord er en samlet ordning med typisk mindst 50 procent af kreditorerne om nedskrivning eller bort­ fald af den usikrede gæld. Det må ikke være en aftale, som alene vedrører små­ krav. Når der er tale om en samlet ord­ ning, vil den eftergivne gæld være skatte­ fri. Den eftergivne gæld er skattefri og med­ regnes ikke i selskabets skattepligtige indkomst. Det skattefrie beløb består af forskellen mellem gældens værdi ved etableringen og fordringens værdi ved ef­ tergivelsen. Er gælden nedskrevet til et la­ vere beløb end fordringens værdi på tids­ punktet for gældseftergivelsen, vil denne del være skattepligtig. En løsning uden om skifteretten Hvis selskabet ikke ønsker at benytte sig af en tvangsakkord, har selskabet des­ uden mulighed for at indgå en aftale med kreditorerne uden om skifteretten. En fælles løsning uden at indblande skifte­ retten kan være et godt alternativ, da en sådan aftale ikke skal være offentlig til­ gængelig.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTg=